Handelsbetingelser

Når du handler som privat eller B2B-kunde

Når du handler på vores webside, bliver du bedt om at acceptere vores handelsebetingelser. Derfor opfordrer vi alle vores kunder til, at læse vores betingelser, inden de accepterer dem, og en ordre gennemføres. Som erhevrvskunde, beder vi lige til om at disse betingelser læses og godkendes før aftaler indgåes.

1. Aftalens omfang

Aftalen giver kunden adgang og ret til VONHAYDEN Technology (VHT) software og i de tilfælde hvor dette forekommer også adgang og brugsret til VHT hardware, der installeres hos kunden (adgang til software og evt. hardware kaldes i det følgende “Ydelsen”) i aftalens løbetid med den funktionalitet, som Ydelsen til enhver tid måtte have. Ydelsen er tilgængelig i cloud eller installeret på boks, og kunden får adgang til Ydelsen via internettet ved at logge ind med et brugernavn og adgangskode, som kunden får tildelt. VHT forbeholder sig retten til alle de elementer, Ydelsen består af. Kunden tildeles ikke licenser eller brugsrettigheder ud over det, der udtrykkeligt er beskrevet i denne aftale. Som en integreret del af denne aftale, har kunden ret til support som beskrevet i aftalens pkt. 6 i denne aftale. Denne aftale blev sidst opdateret den 7. nov. 2018. Den er gyldig mellem kunden og VHT fra den dato, kunden accepterer aftalen.

1.1. Gratis prøveperiode
Hvis du registrerer dig på vores website for en gratis 30 dage prøveperiode af vores cloud baserede tjenester, aktiverer vi uden beregning en eller flere af vores tjenester for dig indtil tidligst a) den gratis prøveperiode udløber b) datoen for eventuelle tjenester du køber. Denne aftale gælder også for den gratis prøveperiode. BEMÆRK: Alle data eller konfigurationer, der registreres i løbet af den gratis prøveperiode, mistes for altid, medmindre du køber et abonnement af den samme tjeneste, før den gratis prøveperiode udløber. Hvis du beslutter dig for at købe de samme tjenester, som du har i den gratis prøveperiode, før den gratis prøveperiode udløber, kan du fortsat bruge dine data og konfigurationer efter den gratis prøveperiode udløber. Du har ikke adgang til Ydelsen, hvis du er en konkurrent, medmindre du har vores forudgående skriftlige samtykke. Du har ikke adgang til Ydelsen med det formål at overvåge Ydelsens tilgængelighed, ydeevne eller funktionalitet eller for nogen andre sammenlignings eller konkurrencemæssige formål.
1.2. Definitioner:
“Ydelsen” er den installerede hardware og software samt tilhørende adgang til overvågnings- software, rapporter fra VHT samt til enhver tid tilhørende services, der defineres i Serviceaftalen.
“Aftaledato” er den dato, hvor du underskriver den indledende Serviceaftale. Fra denne dato er du kunde, og vi stiller vores tjeneste til rådighed for dig uden unødvendig forsinkelse. “Indledende årlig aftale” betyder, at du tilmelder dig for en indledende 12 måneders periode. Din aftale bliver automatisk fornyet med en løbende aftaleperiode i overensstemmelse med den aftalte fakturaperiode.
”Aftaleperiode” er den nuværende aftaleperiode, du befinder dig i. Indledningsvis er aftaleperioden 12 måneder, før den overgår til at matche fakturaperioden.
”Fakturaperiode” er det samme som “betalingsperiode” og er specificeret i den indledende Serviceaftale, eller når den ændres efter skriftlig aftale på senere tidspunkter. Som udgangspunkt kan fakturaperioden være 1, 3 eller 12 måneder. Listede priser svarer til et års abonnement.
”Abonnementsgebyr” er det samlede beløb, du betaler for brug af Ydelsen ifølge din fakturaperiode. “Nuværende fakturaperiode” bruges ved fakturering af yderligere tjenester.
”Registrerede personer” er kundens egne brugere, som yderligere beskrevet i pkt 8. “Serviceaftale” bruges til at beskrive de dokumenter (som indeholder oplysninger om Ydelsen; hardware- og software produkter og services, fakturaperiode, priser m.m. ), som underskrives ved bestilling af Ydelsen.
”Konsulenttimer” anvendes til måling af konsulenttimer, ud over den i Serviceaftalen fastsatte mængde konsulenttimer, der indgår i abonnementet. “Betaling efter brug” anvendes, når den faktiske brug af “Konsulenttimer” overstiger de grænser, der indgår i abonnementet. Når Konsulenttimer afregnes, er opstartsafgiften 15 minutter, hvorefter tiden måles pr påbegyndt 15 minutters periode.

2. Aftalens løbetid

Aftalen er en kontinuerlig aftale, der løber, indtil den opsiges af en af parterne i henhold til bestemmelserne i pkt. 12. Brug af eller indsendelse af en ordre på tjenesterne udgør en juridisk bindende aftale mellem kunden og VHT.

3. Begrænset brug

Retten til Ydelsen er begrænset til det antal brugere og/eller klienter, der er angivet i den indledende Serviceaftale. Såfremt kunden ønsker at udvide aftalen med flere brugere og/eller klienter, skal kunden bestille brugsretten for disse hos VHT i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i pkt. 11.
3.1. Brugere og/eller klienter skal kun omfatte kundens medarbejdere eller konsulenter, som ifølge yderligere aftale udfører ydelser for kunden. Brugerne forpligter sig til at følge disse betingelser. Kunden forpligter sig til ikke at give andre adgang til Ydelsen, hverken direkte eller indirekte, på anden måde end den, der udtrykkeligt er fastlagt i aftalen.
3.2. Kunden forpligter sig til at benytte Ydelsen i henhold til gældende love og regler samt tilladelser og krav i aftalen. Kunden må ikke forsøge at skaffe sig uretmæssig adgang til Ydelsen eller dens tilhørende netværk eller systemer. Kunden er til enhver tid forpligtet til ikke at forstyrre eller hindre Ydelsens integritet eller ydeevne samt de data, den indeholder. Såfremt disse betingelser ikke overholdes, har VHT ret til straks at ophæve aftalen og afbryde kundens adgang til Ydelsen med øjeblikkelig virkning. Dette fritager dog ikke kunden fra at betale for hele den indeværende aftaleperiode.

4. Ydelsens tilgængelighed

Driftstilgængelighedsniveauet på services drives fra vores datacentre er 98 %. Den månedlige tilgængelighedsprocent defineres som det samlede antal minutter i en given kalendermåned minus det samlede antal minutter med utilgængelighed i en given kalendermåned i forhold til det samlede antal minutter i en given kalendermåned. Utilgængelighed defineres som en periode, hvor kunderne ikke kan læse eller bruge data, til hvilke de har den fornødne tilladelse.
4.1. Nogle typer af vedligehold resulterer i forstyrrelser i driften af Ydelsen og er ikke medtaget i den ovenfor definerede utilgængelighed. Kunden skal så vidt muligt informeres om sådant vedligehold med et tilstrækkeligt varsel. Denne type vedligehold skal fortrinsvis udføres uden for normal arbejdstid og på en sådan måde, at Ydelsen forstyrres så lidt som muligt. Dette vedligehold kan dog ske med kortere varsel, eller helt uden varsel, og kan udføres indenfor normal arbejdstid, såfremt det er påkrævet for at rette fejl i Ydelsen eller for at forebygge, at der opstår fejl i Ydelsen. Driftstilgængeligheden er afhængig af internettet, som kan være underlagt begrænsninger, forsinkelser eller andre problemer, som VHT ikke er ansvarlig for: forsinkelser, leveringsfejl eller utilgængelighed som følge af sådanne problemer er ikke medtaget i den ovenfor definerede utilgængelighed.
4.2. Såfremt Ydelsen er tilgængelig mindre end 98 % i en given kalendermåned, og dette skyldes en fejl i VHT miljø, udstyr eller software, kan kunden kræve en
forholdsmæssig reduktion af den beregnede abonnementsydelse for den pågældende kalendermåned. Andre situationer, f.eks. utilgængelighed på grund af kommunikationsfaciliteter, eksterne faktorer eller kundens udstyr eller software, berettiger ikke kunden til en reduktion i Abonnementsydelsen.
4.3. For at gøre et krav gældende skal kunden underrette VHT, hvis Ydelsen er utilgængelig, ved at registrere en supportsag på vores supportcenter på support@vonhayden.com indenfor 3 arbejdsdage efter en hændelse. Kunden skal videregive alle de relevante oplysninger om hændelsen, herunder f.eks. en detaljeret beskrivelse, antallet af berørte brugere og deres placering samt eventuelle forsøg fra kundens side på at løse problemet. Beregningen af utilgængelighed starter efter, at kunden har underrettet VHT, eller VHT på anden måde bliver bekendt med utilgængeligheden. VHT vil gøre sit bedste og benytte enhver tilgængelig oplysning til at undersøge kundens krav og vil i god tro vurdere, om kravet kan imødekommes. VHT vil bestræbe sig på at behandle et krav inden 30 dage.

5. Fejl og underretning om fejl

Der er tale om en fejl, såfremt kunden ikke har adgang til Ydelsen i overensstemmelse med det driftstilgængelighedsniveau, der er beskrevet i pkt. 4 ovenfor, eller såfremt Ydelsens funktionalitet er begrænset, og dette skyldes forhold, som VHT er ansvarlig for. Når der opstår en fejl, skal kunden underrette VHT via vores supportcenter nævnt i pkt. 4 og beskrive fejlen samt de forhold, der gjorde sig gældende, da den opstod (bemærk dog, at fejl med relation til driftstilgængelighed er underlagt en særlig procedure for underretning som beskrevet i pkt. 4 ovenfor). VHT vil bestræbe sig på at rette fejlen inden for en rimelig frist efter, at kunden har oplyst VHT om fejlen, og VHT har bekræftet, at fejlrettelse er påbegyndt. Kunden skal på anmodning fra VHT. yde den hjælp, der kræves for at rekonstruere/identificere fejlepisoden.

6. Support

Kunden har ret til at modtage support fra vores centrale supportafdeling inden for normal arbejdstid (9.00- 17.00 mandag til og med fredag, bortset fra juleaftensdag, nytårsaftensdag og andre helligdage). Supportanmodninger indsendes til vores support på e-mail support@vonhayden.com. Kunden gives fri adgang til dette netværk, inklusive vores ressourcecenter, grundlæggende brugervejledninger, hjælpefiler og “Sådan gør du-videoer”.
6.1. Supporten består i, at VHT gør sit bedste for at løse problemer på grundlag af den detaljerede beskrivelse, som kunden har givet. Der er ingen garanti for, at der findes en løsning.
6.2. Kunden skal gøre sit yderste og anvende sit mest kvalificerede personale til at søge årsagen til problemet samt at videregive detaljerede oplysninger til supportpersonalet. Er dette efter VHTs vurdering åbenlyst ikke tilfældet, vil supporten blive faktureret efter VHTs gældende timesatser for konsulentydelser.
6.3. Supporten dækker kun, såfremt Ydelsen anvendes som foreskrevet og anbefalet af VHT, og dækker således ikke, hvis kunden anvender andre konfigurationer med hensyn til operativsystemer, browsere osv. Supporten dækker heller ikke reparationer af databaser eller problemer, som er forårsaget af kunden. Ligeledes dækker supporten ikke noget, som ikke er omfattet af den ydelse, som kunden abonnerer på, eller problemer, som kun skyldes kundens udstyr, interne netværk eller internetforbindelser og/eller perifert udstyr, som er helt uafhængigt af Ydelsen.
6.4. Hvis kunden ikke følger VHTs anbefalinger i forhold til drift og vedligeholdelse af kundens egne systemer, hvor igennem vi tilbyder vores services, forbeholder VHT sig retten at nedgradere kunden til et “best effort” serviceniveau.
6.5. VHT forbeholder sig ret til at anbefale undervisning eller konsulentydelser, hvis supporten antager karakter af generel oplæring. Ligeledes forbeholder VHT sig ret til at sende kunden beskrivelser af mulige løsninger, som kunden skal implementere for at løse det pågældende problem.

7. Ansvar

Der foreligger misligholdelse af denne aftale, hvis parterne ikke overholder deres forpligtelser ifølge aftalen.
7.1. Det regnes ikke for nogen misligholdelse af aftalen fra VHTs side, hvis Ydelsen er utilgængelig som følge af fejl eller har forringet funktionalitet, eller kunden opnår en utilfredsstillende svartid som følge af forhold, VHT ikke har indflydelse på, herunder fejl og mangler forårsaget af kundens eget udstyr, eller som følge af forhold i forbindelse med Ydelsen, forudsat at VHT bestræber sig på at rette fejlen inden for en rimelig frist. VHTs forpligtelse til at prøve at rette fejlen omfatter kun det, der med rimelighed kan forventes under de pågældende forhold.
7.2. VHT udsteder ingen garantier for eller løfter om, at Ydelsens funktionalitet dækker kundens individuelle krav, forventninger eller behov. VHT udsteder heller ingen garantier eller løfter om, at driftsforstyrrelser eller fejl ikke vil forekomme under driften af Ydelsen. Kunden anerkender, at der kan forekomme fejl fra tid til anden, og giver afkald på sin ret til at kræve erstatning som følge af opståede fejl (undtagen en reduktion af abonnementsydelsen som følge af manglende driftstilgængelighed i overensstemmelse med tilgængelighedsniveauet som beskrevet under pkt. 4).

7.3. VHT kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte tab, herunder f.eks. tabt fortjeneste af enhver art, tab som følge af forsinket driftsstart eller driftsforstyrrelser, tabt goodwill, afsavn og tredjeparts krav. VHT er kun erstatningspligtig for fejl, såfremt VHT ikke prøver at rette fejl, som VHT har bekræftet vil blive forsøgt rettet. Der gives ingen garanti for, at fejlen rettes tilfredsstillende.
7.4. Ethvert erstatningsansvar er begrænset til kundens dokumenterede direkte tab, og et sådant erstatningsansvar er i hele aftalens løbetid begrænset til erstatning i én aftaleperiode. Der kan ikke kræves erstatning for defekter og fejl i softwaren eller Ydelsen, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i dette pkt. 7.
7.5. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for VHTs kontrol, og som VHT ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er: Usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

8.Formål

8.1. Formålet med nærværende pkt. 8 er at regulere VHTs behandling af personlige data på kundens vegne i forbindelse med levering af Ydelsen som den er beskrevet i aftalen.
8.2. Kundens ansvar
Kunden skal, for at få adgang til Ydelsen, give VHT alle relevante og nødvendige oplysninger.
Behandling af personlige data
Det netværksforbundne udstyr, desktops, laptops, mobile enheder, servere mv., som kunden ønsker skal indgå i Ydelsen, samt navn, brugernavne og log-in informationer samt evt. e-mail adresse og telefonnummer for de brugeradgange der ønskes indgå i Ydelsen.
8.3. Endvidere skal brugerne af Ydelsen tillade, at VHT gemmer og henter sessionsoplysninger via “cookies”, som kræves i forbindelse med login/log out af Ydelsen, og som sikrer, at uautoriserede personer ikke kan skaffe sig adgang til Ydelsen.
8.4. Alle data i Ydelsen er lagret på servere, der befinder sig i EU. Kunden kan efter aftale, få indflydelse på i hvilket land deres data skal opbevares. Ændring af udbydere og placering af servers, skal så vidt muligt meddeles med 60 dages varsel.
8.5. Kunden er ansvarlig for at sikre, at alle registrerede personer (defineret som kundens egne brugere), der er brugere af det netværksforbundne udstyr og de brugeradgange som indgår i Ydelsen, er informeret om og har givet deres samtykke til, at datatrafik med forbindelse til deres log-in informationer overvåges og registreres.
8.6. Kunden skal i sine aftaler med de registrerede personer udtrykkeligt angive, at de registrerede personer, ved at indgå sådanne aftaler, aktivt accepterer, at VHT udnytter sin adgang til dataene til at generere anonymiserede statistikker over brugermønstre, som kan bruges af VHTs kundesupport til at yde målrettet support til kunden, samt til andre aggregerede serviceydelser.
8.7. Ved at underskrive denne aftale accepterer kunden aktivt, at VHT udnytter sin adgang til dataene til at generere anonymiserede statistikker over brugermønstre, som kan bruges af VHTs kundesupport til at yde målrettet support til kunden, samt til andre aggregerede serviceydelser.
8.8. Kunden er ansvarlig for at rette sig efter Ydelsens til enhver tid gældende retningslinjer, opdateringer og ændringer.
8.9. VHTs ansvar
VHT må kun behandle personlige data på vegne af kunden som anført i disse abonnementsbetingelser, og i det omfang det er rimeligt og nødvendigt for at opfylde sine forpligtelser i henhold til Ydelsen.
8.10. Derudover skal VHT overholde gældende bestemmelser om datafortrolighed og informationssikkerhed og er forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personlige data mod tilfældig/ulovlig ødelæggelse, tilfældige tab og mod ikke tilladt ændring, distribution eller adgang.
VHT skal samarbejde med kunden, når de registrerede personer udøver deres lovlige ret til at få adgang til, få rettet, slettet eller udleveret deres egne personlige data.
8.11. VHT opbevarer personlige data i aftalens løbetid. Ved aftalens ophør sletter VHT alle indsamlede personoplysninger.
8.12. VHT må ikke give adgang eller videregive personlige oplysninger til tredjemand, medmindre det er nødvendigt eller tilladt i henhold til denne aftale, eller kunden giver sit skriftlige samtykke hertil.

9. Fortrolighed

VHT, og alle der på vegne af VHT, modtager oplysninger om kunden og dennes forretning, kontakter og andre oplysninger, der er klassificeret som fortrolige,
er forpligtet til ikke at videregive disse oplysninger til udenforstående uden kundens samtykke. Det samme gør sig gældende for kunden. Kunden er også forpligtet til at beskytte og holde alle andre oplysninger fortrolige, som VHT videregiver til kunden, samt oplysninger, som kunden får kendskab til, i det omfang kunden burde være klar over, at oplysningerne er VHTs fortrolige oplysninger. Forpligtelsen til at holde oplysninger fortrolige gælder fortsat efter denne aftales udløb.

10. Priser og betaling

10.1. Løbende abonnementer
Det månedlige abonnement for adgangen til Ydelsen er beskrevet i den underskrevne aftale. Prisen er baseret på den aftalte tjeneste, som er beskrevet i aftalen. Såfremt kunden ønsker ændringer i opsætning af Ydelsen, er prisen herfor VHTs gældende officielle pris eller eventuelt den aftalte pris. Kunden skal faktureres for ændringer for perioden fra tidspunktet, hvor ordren er bekræftet af VHT og til slutningen af den aktuelle fakturaperiode. Tilføjelser medtages i beregning af abonnementsgebyr for efterfølgende fakturaperioder.
10.2. Aftalen faktureres forud
Fakturaen skal dække en periode, der svarer til den aftalte fakturaperiode. Den første fakturaperiode skal beregnes med virkning fra månedsskiftet efter den dato, hvor aftalen træder i kraft.
10.3. Kunden kan ændre fakturaperioden
Ændringen træder i kraft fra og med den næste fakturaperiode. Priser og abonnementsgebyrer vil blive justeret i henhold til den indgåede Serviceaftale.
10.4. Udvidelser og opdateringer af Ydelsen
Udvidelser og opdateringer af Ydelsen samt forbedrede og nye produkter tilbydes til enhver tid eksisterende kunder. Opdateringer til software, der allerede indgår i den aftalte tjeneste tilbydes uden ekstra omkostninger.
Udvidelser, opgraderinger og nye produkter tilbydes til den pris der fremgår af VHTs aktuelle prisliste eller efter aftale.
10.5. Konsulenttimer
Konsulenttimer inkluderede i aftalen er defineret i Serviceaftalen.
Forbrug ud over disse timer faktureres efter brug og lægges til i den efterfølgende fakturaperiode. Information om det faktiske timeforbrug kan fås ved at kontakte VHT igennem support@vonhayden.com.
10.6. Yderligere tjenester
Andre beløb for tjenester, såsom godkendte konsulentydelser og produkter, vil blive faktureret efter udførelse og til de aftalte priser.

11. Ændringer i omfanget af Ydelsen

Kunden kan til enhver tid udvide Ydelsen. Ordren om udvidelse afgives via e-mail, eller anden personlig henvendelse til vores sælger. Ordren er ved sin afgivelse bindende for kunden og indgår som en del af aftalen, når VHT via e-mail har bekræftet ordren. Ordren vil blive udført, når VHT skriftligt har bekræftet den. Derefter indgår ordren som en del af denne aftale.
11.1. Kunden kan reducere Ydelsen. Reduktionen skal være skriftlig. Reduktioner får virkning ved udgangen af den aktuelle fakturaperiode, dog betinget af, at et skriftligt varsel om denne reduktion sendes og modtages senest 30 dage før udløbet af den løbende fakturaperiode.
11.2. Varsles en reduktion ikke i overensstemmelse med denne bestemmelse, reduceres abonnementsgebyret ikke før den følgende fakturaperiode, i hvilken denne bestemmelse om 30 dages varsel opfyldes. Nedgradering kan forårsage tab af indhold, funktioner eller kapacitet i den tjeneste, der er tilgængelig for dig under din konto, og VHT påtager sig ikke noget ansvar for et sådan tab.

12. Aftalens ophør

Enhver af parterne kan opsige aftalen. Opsigelsen skal ske skriftligt og med virkning fra udløbet af den løbende aftaleperiode. Hvis kunden opsiger før udløbet af den aktuelle aftaleperiode, skal kunden stadig betale for hele aftaleperioden. En skriftlig underretning om opsigelsen sendes til modparten senest 30 dage før udløbet af aftaleperioden. Ophøret indebærer ikke nogen form for tilbagebetaling og tilkendegiver blot, at aftalen ikke forlænges for en efterfølgende aftaleperiode.
12.1. Såfremt meddelelsen om opsigelsen ikke sker i overensstemmelse med bestemmelserne i første stykke, fornys aftalen automatisk.
12.2. Såfremt kunden ikke foretager betalinger til forfaldstidspunktet, kommer i restance eller på anden måde ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser ifølge aftalen, er VHT berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. VHT har ret til at suspendere bruger login, såfremt udestående betalinger ikke betales efter varsel fra VHT.

13. Overførsel af data

Kunden kan udtrække en kopi af sine oplysninger fra Ydelsen og kan rekvirere et sådant udtræk hos VHT med mindst 3 arbejdsdages forudgående varsel. Ved opsigelse af aftalen dirigeres kundens hovedbruger (administratoren) ved pålogning til en særlig URL med mulighed for at downloade komprimeret fil i et format specificeret af VHT.
13.1. VHT kan indvillige i at være behjælpelig med at konvertere data til et andet format efter kundens ønske. VHT fakturerer den tid, der er medgået til denne dataudveksling og -konvertering i henhold til VHTs gældende satser for denne type assistance. VHT forbeholder sig ret til at tilbageholde kundeoplysninger i tilfælde af misligholdelse af aftalen, herunder manglende betaling.

14. Ændringer i kontaktoplysninger

Alle ændringer i kundens kontaktoplysninger, herunder adresseændringer og ændringer til den kontaktperson hos kunden, der som aftaleansvarlig har beføjelser til at indgå aftaler for denne, skal meddeles skriftligt til VHT.

15. Ændringer

VHT forbeholder sig ret til at ændre denne aftales vilkår og betingelser med et forudgående varsel på en måned og med virkning fra varslets udløb. Såfremt ændringer er omfattet af en af denne aftales bestemmelser, gælder førnævnte forudgående varsel.
15.1. Alle kunder vil blive informeret om sådanne ændringer via e-mail eller via den information, der gives på VHTs hjemmeside eller kundesupportside.

16. Tvister

Rettigheder og forpligtelser for parterne, ifølge aftalen, er i deres helhed underlagt den nationale lovgivning, der gælder for VHT. Opstår der en tvist i forbindelse med fortolkningen af aftalen, skal parterne forsøge at løse tvisten gennem forhandling. Hvis tvisten ikke kan løses på denne måde, skal det afgøres af de almindelige domstole i Danmark, på VHTs hjemsted som eksklusivt værneting.

Kontakt os

Brug for en ekspert? I er velkomne til at sende os Jeres kontaktoplysninger og lad os dermed kontakte Jer

Besøg Os

International Center. Copenhagen, DK

send email

Scroll til toppen